Pályázatok

EFOP-1.10.2-17-2017-00009
„A MÓRA-VITÁL Kft
intézményi létszámbővítési
pályázata”
Támogatási összeg:
49.520.080 Ft

A pályázat szempontjából a projektgazda szerepét a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, melyet Mórahalom Város Önkormányzata hozott létre 2001. október 30-tól a járóbeteg szakellátások és fürdőgyógyászati ellátások biztosítására. Legjelentősebb fejlesztés a 2011-ben megnyílt Kistérségi Egészségügyi Központ (KEK), melynek felépítése és eszközbeszerzése egyaránt a DAOP 2007- 4.1.1. pályázatból történt. A járóbeteg szakellátási és fürdő gyógyászati tevékenységekben 9 település tartozik a területi ellátási kötelezettségünkbe közel 26.000 fővel.

Az egészségügyi központ bevételeinek egyik fő részét az OEP finanszírozás mellett az európai uniós és a hazai pályázatok jelentik. Az elmúlt évek során az intézmény több pályázatot bonyolított le vagy konzorciumi partnerként vett részt azok lebonyolításában. A partnerségben részt vettek a Szegedi Tudomány Egyetem, Csongrád megyei Önkormányzat Ezek között saját megvalósításban nyert közel 22 millió Forint támogatást struktúraváltás keretein belül intézményi létszámbővítésre egy korábbi TÁMOP kiírásban, valamint 67 millió Forint támogatást nyert a Dél-Alföldi Régió számára kiírt Operatív Program keretében fizioterápiás felszerelések és műszerek vásárlására. Ezek mellett sikerrel vett részt intézményünk több megyei jelentőségű prevenciós pályázaton konzorciumi partnerként, valamint egy magyar-román INTERREG program keretében egységes információs rendszer létrehozására. A projektek megvalósításához szakmai tapasztalattal rendelkező humán erőforrással bírunk, akik már részt vettek a kistérségi egészségügyi központ létrehozására irányuló, közel 600 millió Forintos pályázat, illetve a fenti programok lebonyolításában. Jelen projekt koordinálásához megfelelő tapasztalattal és pénzügyi, valamint irányítói végzettséggel rendelkező projekt teamet tudunk felállítani saját alkalmazásban. A külső szakértők terén olyan cég van segítségünkre, amely egészségügyi pályázatok terén 800 millió Forint értékben bonyolított le sikeres projekteket. Az intézmény a projekt lebonyolításához rendelkezik a szakmai kapacitással. A működési engedélyben 19 szakellátásra rendelkezünk ÁNTSZ engedéllyel és OEP finanszírozással, valamint ezek mellett 2 területen látunk el nem szakorvosi tevékenységhez kötött ellátást. A központnak 32 szakorvossal van személyes közreműködői szerződése, valamint 64 fő saját alkalmazottal rendelkezik. A szakorvosi órák száma meghaladja a heti 200 órát, míg a fizioterápia és gyógytorna ellátásra heti 105 órával rendelkezünk. A fürdőgyógyászat miatt kiemelt jelentőséggel bírnak a mozgásszervi és reumatológiai ellátások. A szakellátások között szerepelnek a szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, sebészet, laboratórium,
röntgen és ultrahang diagnosztika, valamint gyermekgyógyászat.

A projekt célja a Móra-Vitál Kistérségi Egészségügyi Központ intézményi létszámbővítése a
törvényileg is kimondott hiányszakmák területén. A pályázati támogatás azért szükséges, mivel több hiányszakma területén intézményünk nem rendelkezik a működési engedélyben meghatározott óraszám kitöltéséhez előírt humán erőforrással. Humán erőforrás alatt mind a  szakorvosokat, mind az egészségügyi szakdolgozókat értjük. A pályázat beadásakor igazolhatóan nem áll rendelkezésre több szakorvos, illetve szakdolgozó a tüdőgyógyászat, belgyógyászat, radiológia, gyermekgyógyászat és gyógytorna terén, valamint hiányzik az ezek működtetéséhez szükséges szakasszisztensi háttér. A pályázat keretében 4 fő szakorvost, gyermekgyógyászt, tüdőgyógyászt, belgyógyászt és radiológust alkalmaznánk összesen heti 20 óra szakrendelésen, személyes közreműködői szerződés keretében. Az egészségügyi szakdolgozók közül 6 főt vennénk fel foglalkoztatási jogviszony keretében. Elsősorban a fizioterápiai ellátásokra alkalmaznánk gyógytornászokat, valamint szakasszisztenseket az ellátás folyamatos biztosítására és a működés elősegítésére. A pályázat tartama 24 hónap lenne, melyet 2018. március 01. és 2020. február 29. között valósítanánk meg. A fenntartás szempontjából a pályázati kiírás szerint kötelezően vállaljuk a támogatott ellátások 2022. február végéig történő biztosítását.

A projekt elsősorban a Széchenyi2020 program Emberi Erőforrás Operatív Programjához
kapcsolódik, melynek első prioritási tengelye a megfizethető, fenntartható és minőségi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat
és a közérdekű szociális szolgáltatásokat (EFOP 3. Beruházási Prioritás). Ezen belül kiemelt cél a Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások
fejlesztése. A program másik irányból tartalmazza az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítását, illetve a dolgozói mobilitást. Kiemelt cél az ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a hiányszakmákban és a hozzáférhetőség javítása. A projekt legnagyobb hatása lenne az ellátás folyamatos biztosítása, mivel a humán erőforrás  számának növelésével nőne az egészségügyi központ teljesítményvolumene, ami jelentősen növelné a központ OEP finanszírozását, illetve nagymértékben csökkennének a várólisták a növekvő óraszám és betegforgalom miatt. Ennek köszönhetően a térség lakossága jóval gyorsabban jutna minőségi egészségügyi ellátáshoz, ami egyrészt preventív hatással is működne, másrészt csökkentené az egészségügyi alapellátásra, valamint a fekvőbeteg ellátásra jutó terheket. A helyben történő szakirányú ellátással meg tudjuk előzni azokat a betegségeket és el tudjuk látni azokat
a terápiákat, melyek máskülönben a kórházi fekvőbeteg ellátásra nehezednének.

A projekt célcsoportját így két szinten tudnánk jellemezni. Egyrészt azon szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók szempontjából, akiket a pályázat során alkalmaznánk, másrészt egy tanyasi jellegű fejlesztendő járás közel 30 000 fős lakosságának szempontjából, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik. Itt gondolunk elsősorban a térség folyamatosan idősödő társadalmára, valamint a járási központba telepedő fiatal családokra. A célcsoport elérésére közvetítő szervként bekapcsolnánk a térség szociális jelzőrendszerét, gondolva itt a családsegítő és ifjúságvédelmi hálózatokra, a térség háziorvosaira, gyermekorvosaira és védőnőire, az oktatási intézmények vezetőire, valamint az idősek ellátásával foglalkozó szervezetekre.

A projekt során fejlesztendő tevékenységek az elmúlt 5 év szakmai statisztikáin alapulnak, amelyeket az egyes ellátások igénybevételéből állítottunk össze. Azokat a szakellátásokat hangsúlyoztuk, melyeken a legnagyobb volt a betegforgalom, ami kiemelkedően a mozgásszervi és fizioterápiai szakellátásokra korlátozódik, valamint a röntgen és ultrahang vizsgálatokra. Az ellátás során nagyon alacsony a gyermekgyógyászatra eső rendelésszám a heti 5 szakóra miatt, amelyet 4 órával kívánnánk növelni, így jelentős mértékben tudnánk csökkenteni az alapellátásra nehezedő terhet. Az elmúlt évek során partnerként vagy saját megvalósításban létrehozott projektek nagyban hozzájárultak a térség lakosságának prevenciós szűréséhez. Jelen projekttel párhuzamosan tervezünk egy nagymértékű eszközberuházást mintegy 180 millió Forint értékben, szintén EFOP pályázati forrásból. Ennek célja lenne fizioterápiai ellátásokhoz orvosi műszerek és felszerelések, valamint új képalkotó diagnosztikai készülékek beszerzése, ami tovább erősítené a fentiekben
említett szakellátások hatékonyságát és rugalmasságát.

Pénzügyi szempontból a szakmai megvalósításra mintegy 47 200 000 Ft-ot szánunk ami az Európai Szociális Alap által 100%-ban finanszírozott, melyből a 4 fő szakorvos közreműködői díját, valamint a 6 fő egészségügyi szakszemélyzet munkabérét kívánjuk megfinanszírozni 24 hónap időtartamban. Ezáltal tudjuk biztosítani a működési engedélyben szereplő óraszámok teljes kihasználtságát és a teljesítményvolumen maximalizálását az ehhez kapcsolódó OEP finanszírozással együtt. A fennmaradó 2 400 000 Ft a projektmenedzsment feladatok ellátását, projektmenedzser, pénzügyi vezető és projektasszisztens alkalmazását jelentené munkaviszony keretében, valamint magában foglalná a szakmai terv elkészítésének költségét a közbeszerzési eljárás lefolytatásával és a nyilvánossági feladatok ellátásával együtt. A projekt összköltségvetése így belül marad a megpályázható 50 000 000 Ft-on. A projektelemekre vonatkozó közreműködői díj a szakorvosok esetében az ugyanazon szakellátáson tevékenykedő szakorvos díjához lett kalkulálva, míg
az egészségügyi szakdolgozók esetében a törvény általi besorolásnak megfelelő munkabérrel és járulékokkal számoltunk.

Dr. Pécsy Balázs
ügyvezető

© 2021 Móra-Vitál Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva.